Projekt medyczny microbe-diagnostic

Opracowaliśmy system do wykrywania nieprawidłowości w obrazach mikroskopowych w ramach badań analitycznych kału.

Badania te są także wspomagane danymi w postaci dostarczonych w formie ankiet analiz makroskopowych (barwa, zapach itd..). Prace badawcze przyczyniły się do zbudowania silnika detekcji nieprawidłowości w pobranej próbce.

PROCEDURA


Główny przypadek użycia:
a) lekarz loguje się do systemu.
b) wypełnia dane pacjenta oraz ankietę z nim wiązana
c) wypełnia ankietę medyczną.
d) w sposób ręczny lub automatyczny dołącza zdjęcia mikroskopowe.
e) system automatycznie przeprowadza analizę
f) system nakłada priorytety wraz z diagnozą

W ramach projektu B+R zostały przeprowadzone następujące prace:

ETAP I

  1. Analiza dostępnych na rynku urządzeń mikroskopowych wykorzystywanych przy analizie kału,
  2. identyfikowano zdjęcia z najpopularniejszych urządzeń mikroskopowych,
  3. Określono zbiór cech próbek, określono zakres ankiety lub zbioru ankiet dedykowanych poszczególnych anomalią.
  4. Uwzględnienie metodyki analizy próbek pobranych w odstępach czasowych
  5. Uwzględnienie badań bakteriologicznych bazujących na wysiewie kału na podłoże ze specjalnymi pożywkami w celu oznaczenia bakterii.
  6. Realizacja cech etykietowania próbek danych

ETAP II

Budowa bazy wiedzy sieci neuronowej jako zbiór danych do uczenia i weryfikacji algorytmów bazując na pozyskiwaniu danych ich sprawdzaniu oraz procesie etykietowania

ETAP III

  1. Stworzenie architektury konwolucyjnej sieci neuronowej i jej wytrenowanie w celu stworzenia modelu do automatycznej detekcji i klasyfikacji komórek na zdjęciu mikroskopowym a następnie predykcji przewidywanego wyniku badania i priorytetu.
  2. Stworzenie modelu sieci neuronowej do automatycznej segmentacji elementów: pasożytów, bakterii chorobotwórczych (różne posiewy), wirusów, resztek jedzenia celu ich dalszej inwestygacji.

ETAP IV

System na wejściu przyjmuje zdjęcie mikroskopowe z badania analitycznego kału a na wyjściu zwraca parametry związane z diagnozą (np. obecność pasożytów, pierwotniaków, cyst, liczenie krwinek czerwonych (RBCs), białych krwinek (WBCs), rozpoznawanie wirusów i bakterii itd.), które to wyniki wspomagają diagnozę lub dalsze postępowanie. System jest zintegrowany z urządzeniami mikroskopowymi klienta i bazując na automatycznej obsłudze wielu próbek, sortuje je według sklasyfikowanych typów nieprawidłowości, tak aby były one przekazane do właściwego specjalisty.


Etap testów rzeczywistych w celu wprowadzenia produktu na rynek.

Niektóre wyniki analizy próbek zostaną przekazane ze wstępną diagnozą do zatwierdzenia przez specjalistę, inne będą wymagały interpretacji i zaplanowania kolejnych kroków (dalszych badań lub wdrożenia sposobu leczenie). System także wyeliminuje oczywiste pomyłki i przeoczenia specjalisty co podnosi niezawodność badania analitycznego kału.

SYSTEM

System ocenia jakość próbek analizowanych co skutkuje polepszeniem procedury samego pobierania materiału do badań. Docelowo system jest dostępny zarówno z poziomu przeglądarki komputera jak i z urządzenia mobilnego co umożliwia natychmiastowy dostęp a co za tym idzie także reakcję.

100% dokładność w ekspertyzie

Lepsza diagnoza

Nieomylność badań

Łatwa obsługa

CEL PROJEKTU

Nasze badania pozwoliły na usprawnienie badań, oraz pomoc lekarzowi w postawieniu diagnozy. Dzięki projektowi badania są się dokładniejsze dzięki sztucznej inteligencji co daje możliwość wykrycia innych nieprawidłowości, możliwych do przeoczenia drogą tradycyjną.

Projekt powstał dzięki POLISH VENTURE FUND firmie inwestującej w projekty badawczo-rozwojowe z obszaru technologii medycznych